Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Užite si u nás letnú pohodu a objavte krásu myjavských kopaníc...

Ubytovací poriadok
Kalendár obsadenosti
Kalendár obsadenosti
UBYTOVACÍ PORIADOK
1.     Ubytovanie klientov v objekte chalupy „JESIENKA“ sa uskutoční na základe ich dobrovoľného prihlásenia na pobyt. Ubytovanie je možné v čase od 16.00 do 20.00 hod. Iný čas nástupu na ubytovanie je potrebné dohodnúť vopred.
2.     Ubytovaní hostia predložia majiteľovi chaty doklad totožnosti /občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz     a pod./. Majiteľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov ubytovaných hostí. Za maloleté ubytované deti koná zástupca. Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré t.č. netrpia infekčnou chorobou.
3.     Ubytovanie končí v deň odchodu o 10.00 hodine, dokedy je nutné uvoľniť objekt. Možnosť stanovenia času odchodu inak je nutné dojednať vopred.
4.     Ubytovaným klientom doporučujeme vhodné prezúvky. Pred vstupom do objektu je nutné očistiť si obuv a do izieb vstupovať len v prezúvkach.
5.     V celom objekte platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory (terasa objektu a sedenie pri ohnisku v exteriéri). Je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení.
6.    Ubytovaní hostia sú povinní vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu priamo v objekte i v bezprostrednej blízkosti objektu a povinnosť dodržiavať nočný kľud v čase od 23.00 hod. večer do 7.00 hodiny ráno.
7.     Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a funkčný, ubytovaní hostia sú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť majiteľovi objektu. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu majiteľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie.
8.     Pred odchodom z objektu je ubytovaný hosť povinný uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, vypnúť hlavný vypínač elektriny, uhasiť oheň vo vnútornom aj vonkajšom kozube, zatvoriť okenice a uzamknúť vchodové dvere. Za stratu kľúča je účtovaný samostatný poplatok 17 €. V objekte je potrebné hospodárne nakladať s teplou a studenou vodou ako aj s elektrickou energiou.
9.     V deň odchodu prosíme dať kuchynku ako aj ostatné miestnosti do pôvodného stavu (umyť a uložiť riad, vyprázdniť chladničku, zobliecť posteľné prádlo a uložiť ho na posteľ, pri väčšom znečistení pozametať dlážku).
10.   Platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu majiteľa objektu.
11.   Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt. V celom objekte platí zákaz používania športových potrieb určených pre exteriéry v interiéri objektu (šípky, lopty, tenisové rakety a pod.).
12.   Posteľná bielizeň slúži na celotýždňový pobyt, pri výmene na požiadanie účtujeme poplatok 7 €.
13.   K objektu je umožnený príjazd motorovým vozidlom po miestnej komunikácii a vyhradené miesto na parkovanie v bezprostrednej blízkosti objektu, ktoré nie je strážené. Jazda po príjazdovej poľnej ceste priamo k objektu je len na vlastné riziko a nebezpečie. Platí prísny zákaz umývania vozidiel pri objekte.
14.   V objekte sú nádoby na odpadky. Voľné skladovanie odpadu pred objektom bez jeho zabezpečenia je zakázané.    Po ukončení pobytu je ubytovaný povinný odpadky vhodne zabaliť a vyhodiť do nádoby na to určenej.
15.   Klient má právo využívať všetok majetok a zariadenie objektu, zároveň je zodpovedný za spôsobenú škodu.
16.   Ubytovanie domácich zvierat je povolené za úhradu a len po predložení očkovacieho preukazu. Je prísny zákaz vstupu zvierat do priestorov, kde sú uskladnené potraviny. Psy musia mať náhubok a musia byť vedené na vodítku, nesmú byť ponechané bez dozoru majiteľa, nesmú sa pohybovať na lôžku a používať na kúpanie a podávanie pokrmov inventár objektu. Osoba, ktorá sprevádza zviera je zodpovedná za dodržiavanie kľudu a znáša všetky škody spôsobené zvieraťom.
17.   Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu majiteľ má právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností, vyplývajúcich z prevádzkovania objektu (nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod.).
18.   Pri ochorení alebo zranení ubytovaných hostí je nutné kontaktovať zdravotnícke zariadenie a informovať majiteľa objektu.
19.   Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok – jeho porušenie zakladá právny nárok majiteľa objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dohodnutého času. Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte chalupy, zverejnený na internete a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj ústne majiteľom chalupy pri dojednaní podmienok a preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na neplnenie povinností.
20.   Tento ubytovací poriadok platí od 1.7.2010.
 
TOPlist